wrzesień 2020

Porządki '2020.

Znowu w ramach porządków w dokumentach urzędowych, trzeba raz wpisać oficjalnie w dokumenty, że warunkiem jakiejkolwiek współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce jest najpierw:

- zwrot wszystkich 100% opłat dokonanych w okresie 1996-2020 z tytułu starań o studia wyższe, opłaty czesnego, kursy, certyfikaty, etc. - wszystko, co związane ze studiami wyższymi w Polsce i w Europie w okresie 1996-2020 - do zwrotu (finanse, czyli gotówka plus rozliczenie dokumentów dot. studiów i uczelni)

Powyższy warunek jest podstawą do jakichkolwiek dalszych ewentualnych rozmów o współpracy z polskimi lub zagranicznymi uczelniami wyższymi.

[notatka do pracy urzędowej na 2020 rok]

15.09.2020

Pierwszy etap ewentualnych rozmów o współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce lub za granicą, po rozliczeniu jak wyżej, to:

- weryfikacja plagiatów, materiałów, etc. za okres 1996-2020

Dopiero, kiedy będzie sprawdzone, że uczelnie wyższe w Polsce i na świecie nie ukradły, nie korzystały z jakichkolwiek materiałów wydawcy i osób prywatnych w okresie 1996-2020, bez zgody ww. osób - będzie można pomyśleć o rozmowach na temat ewentualnej współpracy.

Etapami, oczywiste...

15.09.2020

październik 2019

Zakończenie współpracy z e-isbn. Powód: współpraca e-isbn z usługami kryminalnymi typu: Facebook, Google. Priorytet bezpieczeństwa i rozumu.

1 grudnia 2017

Podtrzymanie decyzji o zakazie współpracy z uczelniami wyższymi na całym świecie, oraz z osobami z wyższym wykształceniem - w kwestiach zawodowych, naukowych i każdych (dotyczy zatrudnienia, współpracy naukowej i każdej dowolnej, pomocy dla studentów, osób z wyższym wykształceniem, pomocy dla uczelni wyższych i osób współpracujących z ww.).

Zakaz jest permanentny na okres przyszły wieczny - jak udokumentowano w okresie 1996-2017.

Usługi i realizacja elementów projektów zgodnie z każdorazowymi pisemnymi umowami, jak dotychczas - wykonawcy związani z umową nie są klasyfikowani w kwestiach ujętych w zakazie - istotne jest wykonanie usługi zgodnie z umowami (wykonawca nie jest istotny, jeśli nie opisano w umowie).

13 października 2017

Przypomina się, że obowiązuje kategoryczny zakaz jakiejkolwiek współpracy na każdym możliwym polu współpracy z osobami współpracującymi z Instytutem Francuskim w Warszawie lub z osobami współpracującymi w jakikolwiek sposób z ww.
Dotyczy również uczelni wyższych, instytucji, firm, etc. francuskich na całym świecie - jak uzasadniono w dokumentach sądowych i prokuratorskich za okres 2009 - 2017.
Dotyczy również Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce i na świecie.

09 sierpnia 2017

Kontynuowanie wakacyjnego podsumowania 7-miolecia pracy firmy i wydawnictwa w Polsce.

Notatka wstępna:

- 00.00 PLN finansowania / dofinansowania / wsparcia jakiegokolwiek rodzaju ze strony osób dowolnych / jakichkolwiek z całego świata w całym okresie pracy firmy (2010-2017)

- blokady urzędowe, bankowe, instytucjonalne, sądowe, etc. etc. w całym okresie pracy firmy w Polsce, tj. od 2010-2017 (aktualnie)

- brak możliwości uzyskania wyższego wykształcenia z przyczyn dowolnych formalnych uzasadnianych przez uczelnie wyższe w Europie w sposób dowolny - w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (od 2010 do 2017 i aktualnie)

- brak pracy urzędów, sądów, prokuratur, administracji publicznej w Polsce w okresie 2010-2017

- pozostałe w raporcie szczegółowym za okres działalności 2010-2017

Wnioski:

- zakaz inwestowania w Polsce w okresie przyszłym wiecznym
- zakaz pomocy finansowej lub dowolnej dla osób dowolnych w Polsce w okresie przyszłym wiecznym
- zakaz zatrudniania pracowników w Polsce na okres przyszły wieczny (oprócz osób znajomych)
- zakaz finansowania czegokolwiek w Polsce w zakresie 100%
- zakaz odprowadzania jakichkolwiek podatków w Polsce
- zakaz płatności każdych możliwych w Polsce z wyłączeniem usług niezbędnych opłacanych w jednorazowych transakcjach

- przepisanie majątku firmy na osoby prywatne wskazane w Testamencie

- w okresie przyszłym pracy firmy w Polsce => priorytetowe pozostają JEDYNIE procesy i śledztwa i sprawy administracyjno-urzędowe, wykonywanie wyroków śmierci na rodzinach przestępców w Polsce, oraz odszkodowania ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane w trybie bieżącym do czasu zakończenia dokumentów z okresu 2010-2017.

Actual. Official. Poland (Europe) '2010-2017.

30 czerwca 2017

Wakacyjne pierwsze podsumowania 5-ciolecia wydawnictwa w Polsce...

W grudniu 2017 pełny raport za 5 lat pracy (2012-2017).

smakubooks.com

30 czerwca 2017.

Podsumowania 2012-2017:

- pomoc lub wsparcie finansowe ze strony osób spoza wydawnictwa: 00.00 PLN w całym okresie pracy wydawnictwa w Polsce (2012-2017)

- zakaz rozprowadzania publikacji wydawnictwa na rynku w Polsce w całym przyszłym okresie pracy wydawnictwa (zamówienia realizowane jedynie dla prywatnych osób / klientów - bezpośrednio u wydawcy)
- zakaz zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem i studentów do czasu ukończenia studiów wyższych magisterskich kierunkowych przez właściciela wydawnictwa
- zakaz korzystania z materiałów wydawnictwa przez studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich w Polsce i we Francji na potrzeby własne zawodowe / naukowe
- zakaz wydawania publikacji wydawnictwa w Polsce w całym przyszłym okresie istnienia publikacji (okres wieczysty) - po zamknięciu wydawnictwa lub po śmierci autorów - bez obowiązującej pisemnej zgody / umowy z wydawcą podpisaną w okresie funkcjonowania wydawnictwa na świecie z prawomocnym potwierdzeniem sądowym (zniesienie prawa do publikowania po 70-ciu latach od śmierci autorów oraz pozostałych praw dotyczących własności prywatnej / praw autorskich, etc. - w okresach po śmierci właścicieli - zastąpienie zakazem korzystania na okres przyszły wieczny)
- zakaz pobierania jakichkolwiek pomocy finansowych lub wsparcia finansowego dowolnego rodzaju od instytucji, urzędów, organizacji, osób dowolnych i każdych w całym przyszłym okresie pracy firmy i wydawnictwa ze względu na majątek wydawnictwa (na rok 2017) wystarczający na pracę firmy i wydawnictwa oraz na zatrudnienie wielu osób w firmie i wydawnictwie na okres przyszły kilkuset lat w pierwszym okresie planowania pracy wydawnictwa i firmy na lata przyszłe (2017-..)
- na wypadek śmierci właściciela firmy i wydawnictwa lub zamknięcia / likwidacji firmy i wydawnictwa w Polsce i na świecie - majątek firmy i wydawnictwa oraz właściciela firmy i wydawnictwa zostaje przekazany na osoby prywatne oraz na cele charytatywne wskazane w testamencie przechowywanym przez osoby właściwe

19 czerwca 2017

Info wakacyjne 2017.

... do końca czerwca i w pierwszym tygodniu lipca ostatnie transakcje, rozliczenia, usługi w Polsce...

... wyjazd na wakacje do jesieni 2017.

Osoby oczekujące na cokolwiek w Polsce lub gdziekolwiek na świecie - prośba o przesłanie maila na adres firmowy lub prywatny, żeby móc zakończyć ewentualne bieżące sprawy do początku lipca 2017.

Dotyczy instytucji, urzędów, klientów, interesantów, pozostałych osób.

smakubooks.com

19 czerwca 2017.

Informacja oficjalna z dn. 05 czerwca 2017.

Od września 2017 roku firma i wydawnictwo przeznacza większą część posiadanych środków finansowych oraz kapitału w formach każdych posiadanych na cele priorytetowe, tj. eksterminacja przestępców na terenie Polski wraz z rodzinami - zgodnie z aktami spraw pod zbiorczą sygn. PG II 80/11 - Prokuratura Generalna w Warszawie.

Eksterminacja osób wraz ze wszystkimi członkami rodzin, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 2010-2017 z potwierdzeniem instytucji międzynarodowych oraz sądów i prokuratur europejskich i zagranicznych - będzie realizowana na własny koszt firmy do czasu uzyskania pełnych rejestrów zgromadzonych potwierdzonych (rozpoznanych i zidentyfikowanych jednoznacznie) zwłok.

Pozostałe cele firmowe zostają wstrzymane od września 2017 do czasu zakończenia realizacji celów priorytetowych, jw.

OFFICIAL. ACTUAL. POLAND, EUROPE.

'2017.

Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 Warszawa - PG II 80/11 - PG II 2507/15 Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie - Departament Strategii - BOE/BOS-0511-4127/2014/MG (data nad. 23.12.2014). Biuro Organizacyjne Wydział Skarg i Wniosków - BOE-BOS.0511.3530.2015.GO - (z dn. 30 grudnia 2015). Sąd Najwyższy w Warszawie - Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 41, Biuro Studiów i Analiz - BSA III-055-267/15 (grudzień 2015).

Informacja ogólna (18 stycznia 2017)

Podtrzymuje się decyzję o zakazie rozprowadzania publikacji wydawnictwa z okresu 2010-2016 na rynku książki w Polsce. Publikacje wydawnictwa dostępne wyłącznie na zamówienie klienta prywatnego u wydawcy. Publikacje z okresu 2010-2016 nie będą udostępnione na rynek polski i nie mogą być udostępnione do obiegu na rynku książki w Polsce w okresie przyszłym wiecznym.

Informacja ogólna, oficjalna, dn. 24 grudnia 2016.


Informacja ogólna (27 czerwca 2016)

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami z 2016 roku oraz zgodnie z udokumentowanym okresem współpracy 2010-2016 z krajami Unii Europejskiej: Francją oraz Niemcami - od czerwca 2016 roku współpraca w każdym zakresie i dziedzinie działalności z ww. krajami (Francja oraz Niemcy) zostaje wstrzymana oraz zakończona.

Firmy lub instytucje współpracujące w jakimkolwiek zakresie z ww. krajami (Francja lub Niemcy) zostają automatycznie odsunięte od jakiejkolwiek współpracy z firmą oraz wydawnictwem.

Francja oraz Niemcy wpisane zostały na listę krajów kryminalnych.

Zakaz współpracy z ww. krajami dotyczy kwestii każdych i każdego pola współpracy.

Zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym 2010-2016 sygn. akt PG II 80/11 - PG II 2507/15 - Prokuratura Generalna w Warszawie, Polska (Europa).

Official. Actual. Poland (UE) '2010-2016.

JUN.27.2016.

Informacja ogólna (20 czerwca 2016)

Zgodnie z dotychczas udokumentowaną współpracą z instytucjami oraz urzędami państwowymi we Francji w okresie 2009-2016, z dniem 20 czerwca 2016 roku oficjalnie i formalnie zakończono współpracę z Francją we wszystkich branżach działalności oraz w pozostałych dziedzinach, w tym dot. edukacji, kultury, wydawnictw naukowych i edukacyjnych, zatrudnienia, oraz pozostałych.

Informacja ogólna (31 maja 2016).

Zgodnie z dotychczas udokumentowaną ścieżką naukowo-zawodową pracowników i właścicieli firmy i wydawnictwa - firma nie będzie mogła zatrudniać w dalszym okresie pracy firmy osób z wyższym wykształceniem, studentów oraz nie będzie możliwa jakakolwiek współpraca z uczelniami wyższymi na całym świecie.

Zwroty i odszkodowania za okres nieukończonych studiów wyższych w okresie 1980-2016 będą realizowane drogą urzędowo-administracyjną w najbliższym 5-cioleciu (do 2020 roku).

Decyzja z dn. 31 maja 2016.

Decyzja nie ulega zmianie w całej treści na czas pracy firmy i wydawnictwa, oraz po zamknięciu firmy - zgodnie z dokumentami spadkowymi - tj. na czas wieczny.

Zgodnie z testamentem i dokumentami spadkowymi, majątek firmy nie będzie mógł być wykorzystywany na jakiekolwiek cele dowolnych i każdych osób z grupy wyłączonej ze współpracy j.w.

Dotyczy również osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, tj. studentów, którzy uzyskali wpis na trzeci rok studiów licencjackich.

Official. Actual. Poland (Europe) '2010-2016.

MAY.31.2016.


Informacja ogólna.


Informacja oficjalna. Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.

Wydawnictwo w najbliższym 5-cioleciu (do 2020 roku) nie zamierza i nie planuje wydawnictw na rynku polskim.

Wszystkie publikacje wydane od 2010 do 2016 r. również wydane będą zgodnie z informacjami 2010-2016 jedynie na rynkach zagranicznych.

Uzasadnienie: całkowite i pełne zupełne uniemożliwienie pracy wydawnictwu przez urzędy, instytucje i administrację publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 2010 do 2016.

Wszystkie publikacje wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski będą wydawane na rynkach jedynie zagranicznych lub na zamówienie prywatne osób w Polsce.

Wszelkie rozliczenia finansowe wydawnictwa i firmy w każdej z usług i ofert proponowanych od 2010 roku do aktualnie i przez najbliższe 5 lat realizowane są jedynie z urzędami właściwymi zagranicznymi.

Polskie urzędy, instytucje, firmy i osoby dowolnie klasyfikowane nie biorą udziału i mają zakaz brać udział we wszystkich przedsięwzięciach i czynnościach formalnych dowolnego rodzaju wydawnictwa i związanych z wydawnictwem i firmą w okresie od 2010 do 2020.

W Polsce obowiązuje absolutny zakaz korzystania z materiałów wydawnictwa do celów każdych i dowolnych przez osoby inne niż prywatne (do celów własnych prywatnych zgodnych z prawem polskim).

Zgodnie z dok. akt spr. PG II 80/11 - PG II 2507/15.

Official. Actual. Poland (UE) '2010-2020.

Wszystkie materiały edukacyjne wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski oraz dokumenty i publikacje są dostępne do użytku bezpłatnego jako materiały do studiów na uczelniach wyższych w Europie i na świecie. W Polsce materiały wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski nie są dostępne do użytku bezpłatnego na uczelniach wyższych. Studenci na użytek własny mogą korzystać z materiałów bez przeszkód na całym świecie z adnotacją źródeł. Zakaz absolutny korzystania z jakichkolwiek i wszystkich materiałów wydawnictwa dotyczy studentów oraz pracowników i współpracowników dowolnego rodzaju (uczelni, instytucji, firm, osób prawnych, osób fizycznych, etc.) Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce oraz Uniwersytetu Lille 3 we Francji.

smakubooks.com
AUG.12.2016.

Określenie priorytetów i celów najistotniejszych działalności firmy i wydawnictwa na kolejne 5 lat pracy (do 2020 roku):

- zakończenie 5-cioletnich spraw urzędowych w Polsce z okresu 2009-2016.

Kontynuowanie procedur urzędowych - ponawianie wniosków i dokumentów z okresu 2009-2016 do roku 2020 do czasu zrealizowania wniosków i dokumentów przez polskie urzędy i instytucje.

Pozostałe priorytety pracy firmy odłożone na czas po 2020 roku - po zakończeniu realizowania przez polskie urzędy i instytucje dokumentów z okresu 2009-2016.

Actual. Official. Poland (UE) '2009-2016.

PG II 80/11 - PG II 2507/15.

sadprok.smakubooks.com/pages-de-dossiers/

JUN.30.2016.

Zamknięcie puli numerów wydawcy ISBN 63973 zgodnie z przydziałem numerów do publikacji z lat 2010-2014. Pozostałe wolne numery z puli ISBN 63973 pozostają jako rezerwowe do uzasadnionego wykorzystania w przyszłości zgodnie z publikacjami wydanymi i nie wydanymi w okresie 2010-2014 oraz zgodnie z uzasadnioną potrzebą dokonania przydziału dla ww. w puli ISBN 63973.

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski (baza numerów ISBN 63973 i opisów publikacji w systemie e-isbn.pl)

MAY.31.2016.

Plan na najbliższe 5 lat pracy firmy i wydawnictwa w kwestiach administracyjnych i urzędowych:

kontynuowanie procedur administracyjnych, w tym procesów, śledztw i wszystkich spraw urzędowych w Rzeczpospolitej Polskiej z okresu 2010-2016, aż do zrealizowania bieżących dokumentów urzędowych z okresu 2010-2016 przez urzędy, instytucje i pozostałe osoby w Polsce.

Actual. Official. Poland (Europe) '2010-2016-2020.

smakubooks.com
sadprok.smakubooks.com/pages-de-dossiers

MAY.11.2016.

Wkrótce oficjalne podsumowanie 5-lecia pracy wydawnictwa w Polsce i w Europie (2010-2015) oraz plany wydawnictwa na najbliższe 5 lat (2016-2020).

Aktualizacja dokumentów spadkowych w urzędach europejskich (stan na rok 2016) - związanych z majątkiem firmy przekazanym zgodnie z dyspozycją w momencie zamknięcia wydawnictwa zgodnie z procedurami określonymi w dokumentach ww.

smakubooks.com

AVR.13.2016.

Od dnia 13 kwietnia 2016 roku w Polsce (Europa) obowiązuje zakaz rozprowadzania w jakiejkolwiek formie wydawnictw Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski w najbliższym okresie testowym 10-ciu lat.

Żadna publikacja wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski nie ma prawa być rozprowadzana na rynku polskim do roku 2025.

Publikacje wydawnictwa sprowadzane z krajów poza Rzeczpospolitą Polską do Polski będą likwidowane urzędowo, a osoby próbujące rozprowadzać publikacje w dowolnej formie na terenie Polski będą ponosić konsekwencje prawne kryminalne w trybie natychmiastowym - procedury kontroli rynku książki i publikacji na terenie Polski będą realizowane w trybie ciągłym do roku 2025.

Actual. Official. Poland (UE) '2010-2016.
smakubooks.com
AVR.13.2016.

MAR.04.2016.

Remanent wydawnictwa i firmy w Polsce za okres 2010-2015.

Podsumowanie pracy wydawnictwa i firmy w Polsce 2010-2015.

Plan na najbliższe 5 lat wydawnictwa i formy: rozpoczęcie działalności zgodnie z planami z 2010 roku i pracą z okresu 2010-2015 w krajach europejskich z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej 100%.

Wycofanie wszystkich publikacji i dokumentów z okresu 1977-2016 z polskich urzędów i instytucji wraz z dokumentami związanymi i wynikającymi z dokumentów właściciela i wydawnictwa oraz firmy z okresu 1977-2016 z przeniesieniem do urzędów i instytucji europejskich i zagranicznych właściwych.

Weryfikacja wszystkich istniejących dokumentów dowolnego rodzaju w Polsce z okresu 1977-2016 pod kątem jakiegokolwiek związku z dokumentami ww. celem usunięcia lub przeniesienia j.w.

Procedury będą realizowane do czasu usunięcia z Polski wszystkich 100% dokumentów ww.

Zgodnie z udokumentowaną pracą firmy i wydawnictwa w Polsce w okresie 2010-2015.

smakubooks.com

Actual Poland (Europe) '2010-2015.

Warszawskie Targi Książki (14-17 maja 2015).

MAY.07.2015.

W dniu 07 maja 2015 r. cały majątek firmy Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski NIP 5252259929 REGON 142625649 zostaje przepisany na własność skarbu Francji (Europa) z momentem śmierci lub zniknięcia właściciela i prezesa firmy Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski NIP 5252259929 REGON 142625649 - zgodnie z treścią testamentu złożonego w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, sygn. akt 2 DS 1986/10/II z aktualizacją niniejszą z dn. 07 maja 2015 r.
Majątek właściciela ww. firmy oraz firmy w każdej postaci, należący do ww. osób jest własnością skarbu Francji (EU) od dn. 07 maja 2015 r. zgodnie z treścią testamentu.
Testament i niniejsza aktualizacja z dn. 07 maja 2015 r. nie podlega apelacji lub aktualizacji.
Warszawa, Polska, dn. 07 maja 2015.
smakubooks.com
DS`.
Sygn. akt 2 Ds 1986/10/II.
Ochrona majątku firmy Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski NIP 5252259929 REGON 142625649 leży od dn. 07 maja 2015 r. w gestii Francji - zgodnie z informacjami na stronach wydawnictwa Smaku Books oraz zgodnie z dok.
====


AVR.12.2015.


W ramach tegorocznego Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Zebranie materiałów i publikacji wydawnictwa z okresu 2010-2015 w tematach wiodących święta książki w 2015 r., m.in.:

- Relacja pisarzy i czytelników w dobie cyfrowej.
- Prawa autorskie w świecie cyfrowym.

Wkrótce osobna strona poświęcona tematom.

Polecamy.

Wydawnictwo Smaku Books © 2010 Dariusz Smakulski
Polska '2015.

smakubooks.com
'2010-2015.

services.bookstories.(eu)/projekty/projekty-wydawnicze

bookstories.(eu)


JAN.07.2015.


Użytkowników Repozytorium BN w Warszawie serdecznie przepraszamy za utrudnienia.


Niektóre z pozycji elektronicznych dostępnych w Repozytorium BN Wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski są w wersjach nieaktualnych pod względem multimedialnej zawartości publikacji (linki lub inne multimedia).


Aktualne i ostateczne wersje publikacji z puli numerów ISBN 63973 oraz ISBN 7899 będą dostępne do końca marca 2015 r. w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie.


Miłej Lektury.


Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska (EU)

2010-2015.

====.


07 stycznia 2015 r.

====.


depozyt.bn.org.pl/jspui/handle/123456789/5416/browse?type=title&submit_browse=Tytu%C5%82JAN.06.2015.


Z powodu prac technicznych na serwerach home-pl w dn. od 06 do 07 stycznia 2015 r. adresy mailowe na domenach @smakubooks.com, @smakubooks(eu), @szlachtapolska.org mogą nie funkcjonować. Za utrudnienia przepraszamy.


smakubooks.com


JAN.03-10.2015.

Serwis techniczny (smakubooks.com services)

Do dn. 10 stycznia 2015 r. trwa aktualizacja serwisów smakubooks.com.

Mogą pojawiać się utrudnienia w dostępie do serwisów smakubooks.com.

Od 10 stycznia 2015 r. wszystkie Serwisy Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski będą dostępne jak dotychczas - aktualne i uzupełnione.

Życzymy Miłej Lektury Czytelnikom
oraz Udanych Zakupów Klientom.

smakubooks.com

JAN.03.2015.

sadprok.smakubooks.com/nouvelles/informations-techniques-services


Ze względów prac technicznych na serwerach home-pl - niektóre dokumenty z protokołem bezpieczeństwa home ssl mogą otwierać się tylko w wersji z protokołem http.


Prace techniczne do 10 stycznia 2015 r.


smakubooks.com

JAN.04.2014.

====.


smakubooks.com/editeurDEC.19.2014.


Dokumenty udostępnione G_o-ogle Drive są dostępne... można korzystać w celach edukacyjnych lub zgodnie z potrzebami własnymi bez czerpania korzyści majątkowych oraz bez wykorzystywania materiałów wydawnictwa do celów przestępczych lub niezgodnych z prawem lub do celów innych niż edukacyjne lub rozrywkowe - zgodnie z treścią i przeznaczeniem materiałów - dopóki są dostępne na G_o-ogle Drive.


smakubooks.com


DEC.19.2014.

====.


wordmedia.goutlivres.plDo czasu odzyskania hasła do profilu smakubooks G_o-ogle Drive G_o-ogle Profile - publikacje i materiały tymczasowe wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski dostępne jedynie na stronach wydawnictwa.


Wkrótce wszystkie materiały tymczasowe dostępne będą tylko na stronach serwisów smakubooks.com.


Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska (UE)

2010-2014.

smakubooks.com

===.


smakubooks.com/editeur


NOV.26.2014.

Wersje w produkcji (aktualizowane) Wiedźmina - Opowieści Dopowiedzianej - Prequel Tom I, II, III, IV, V, VI są dostępne na stronach Wydawnictwa.

Oficjalna publikacja wszystkich 6-ciu tomów opowiadań - w pierwszej połowie marca lub kwietnia 2015 r.

Życzymy Miłej Lektury.

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski
Warszawa, Polska, 2012-2013.

Wiedźmin - Opowieść Dopowiedziana - Prequel - Seria Wydawnicza - Tom: I, II, III, IV, V, VI.

====.
NOV.26.2014.
smakubooks.com

wordmedia(.)goutlivres(.)com/?cat=7OCT.29.2014.

Informacje o publikacjach Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski można znaleźć na stronach e-isbn.pl.

Informacje o wydanych i dostępnych pozycjach są sukcesywnie uzupełniane do faktycznego stanu z października 2014 r.

Po uzupełnieniu informacji o wydanych pozycjach w latach 2010-2014 pełna lista zbiorcza wydawnictw Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski będzie dostępna na stronach wydawnictwa smakubooks.com.


29 października 2014 r.
smakubooks.com

List of published items (ISBN 63973 & ISBN 7899).
Publisher: Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

e-isbn.pl

OCT.29.2014.
====.
smakubooks.com
====.


OCT.23.2014.


W najbliższych tygodniach aktualizacje publikacji i materiałów z działu

ISBN 978-83-63973-80-3
Historia Literatura Sztuka - Projekt Firmowy

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Polska (UE) '2012.


ISBN 978-83-63973-80-3 Historia Literatura Sztuka - Projekt Firmowy


... oraz pozostałe publikacje z puli ISBN 63973...

ISBN 63973 – Wydawca Smaku Books – Biblioteka Narodowa (PL.EU) – Pula 100 nr – Publikacje

wordmedia(.)goutlivres(.)com


Editeur - Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski (PL) - Goût Livres © 2010...

smakubooks.comAUG.23.2014.


(FR) Bientôt, toutes les publications, les matériaux et documents Goût Livres (c) 2010 Dariusz Smakulski et le propriétaire et auteur de publications et de matériel et de documents: Dariusz Smakulski - sera disponible à lire en public qu'en français ou en anglais.

D'autres versions linguistiques de publications et de documents d'édition partir de 2015.

Version polonaise des publications officielles, des matériaux et des documents Goût Livres (c) 2010 Dariusz Smakulski pas prévu.

Cordialement,
Président Goût Livres (c) 2010 Dariusz Smakulski

Varsovie, Pologne (UE)
23 août 2014 r.

smakubooks.com

Selon les informations sur la publication de sadprok.smakubooks.com et web.

(PL) Wkrótce wszystkie publikacje, materiały i dokumenty Wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski oraz właściciela i autora publikacji oraz materiałów i dokumentów: Dariusz Smakulski
będą dostępne do zapoznania się publicznie tylko w językach: francuskim lub angielskim.

Kolejne wersje językowe publikacji i materiałów wydawnictwa od 2015 r.

Polskich wersji oficjalnych publikacji, materiałów i dokumentów wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski nie przewiduje się.

Z poważaniem,
Prezes Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Warszawa, Polska (EU)
23 sierpnia 2014 r.

smakubooks.com

Zgodnie z informacjami na stronie sadprok.smakubooks.com oraz na stronach Wydawnictwa.
====.
smakubooks.com/news-and-events22.sierpnia.2014 r.


AUG.22.2014.

W Polsce wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski nie będą dostępne na rynku.

W Bibliotece Narodowej w Polsce oraz w bibliotekach publicznych w Polsce nie zostaną zmagazynowane publikacje Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski i nie będą dostępne.

Zakaz dystrybucji i rozpowszechniania publikacji Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod rygorem odpowiedzialności karnej, cywilnej i pozostałych kodeksów postępowania - zgodnie z prawem francuskim (EU).

Istnieje zakaz korzystania z publikacji i dowolnych materiałów wydawnictwa Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski w jakiejkolwiek formie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzystanie z materiałów i publikacji Smak Books © 2010 r. Dariusz Smakulski TYLKO za pisemną poświadczoną każdorazową zgodą Wydawcy dla Użytkownika publikacji lub materiałów wydawnictwa.

Informacja oficjalna urzędowa.

Z poważaniem,
Dariusz Smakulski.

Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.
Warszawa, Polska (EU).
AUG.22.2014.
====.
smakubooks.com
====.

sadprok.smakubooks.com/projekty


14.czerwca.2014 r.


bn.org.pl/aktualnosci/728-imieniny-jana-kochanowskiego-2014.html

MAY.2014.

New Logo Project in progress...Company Services (Logo Project).19-23.maja.2014 r.


09:00 - 18:00


Udział w Projekcie „Marketing Ekologiczny Szansą Twojej Firmy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczestnik szkolenia i projektu: Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.MAY.09.2014 - DS`.PL.EU. -(21-22.maja.2014 r.) Samsung Business Innovation Days.

Potw. udz.: Smaku Books © 2010 r. Dariusz SmakulskiMAY.09.2014 - DS`.PL.EU. -
Sprawy interesantów będą rozpatrywane w godzinach wieczornych (od godz. 18:00).

Za utrudnienia przepraszamy.

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

e-mail: biuro@smakubooks.com

tel. +48 503 89 33 34

====.
25.kwietnia.2014 r.


====.
Goût Livres © 2010, Dariusz Smakulski
Numéro de TVA 5252259929
ID d'entreprise 142625649
Tel: +48 503893334
E-mail: biuro@smakubooks.com
smakubooks.com
====.

Od sierpnia.2014 r. biuro firmy zostaje przeniesione do Francji (EU) - region Nord-Pas-de-Calais.

Praca firmy - usługi i oferty firmowe - pozostają bez zmian na terenie wszystkich Państw Europejskich

- jak dotychczas.
====.
DS`.PL.EU.APR.25.2014.
====.


http://smakubooks.com/about-us/contact-us/

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Udostępniony publicznie - 21:37


W ramach Świąt Wielkanocnych i porządków...


Jeśli komuś nie odpisałem na jakąkolwiek Wiadomość e-mail, lub nie odebrałem telefonu lub jestem coś winien w odpowiedzi - komentarz, odpowiedź, cokolwiek lub ktokolwiek czeka lub chciałby lub miałby ochotę, żebym odpisał, to proszę słać na mail:


e-mail: biuro_priv@smakubooks.com


lub na firmowy:


e-mail: biuro@smakubooks.com (jeśli sprawy firmowe / urzędowe / formalne urzędowe).


Odpiszę na wszystko do poniedziałku... zanim wzejdzie ranek... żeby mi nie mówili ktokolwiek, broń Boże, że o kimś zapomniałem. Szczególnie przed nastaniem Nowego Dnia...


Nie zapominam. Oczywiste. Broń Boże...


Można słać maile / polecone / priorytetowe nawet / dowolne. Aby na skrzynkę podaną powyżej (adresat). Wtedy odpowiem.


Na pewno odpowiem przed Poniedziałkiem.


Chciałbym mieć spokojny tydzień po Świętach... muszę odpocząć...

Miłych, Spokojnych Świąt.


Do Wtorku,

DS`.

Dziękuję.

Warszawa, dn. 19.kwietnia.2014 r.

godz.: 21:34CET.

====.


smakubooks.com/about-us/contact-us/Projekty firmowe Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

są objęte prawem autorskim oraz majątkowym i patentowym we Francji (EU).


W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz realizowania projektów lub części projektów firmowych

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski pod rygorem odpowiedzialności karnej i gospodarczej oraz cywilnej, etc. - zgodnie z kp FR (EU).


Warszawa, dn. 23.marca.2014 r.

godz.: 19:56CET.

=====.

'2014


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem firmy.


Biuro Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

e-mail: biuro@smakubooks.com

tel. +48 503 89 33 34

====.W dn. 14-17.marca.2014 r. adres firmowy

e-mail: biuro@smakubooks.com

nie obsługiwał wiadomości przychodzących.

Za utrudnienia przepraszamy.

Od poniedziałku (17.marca.2014 r.) adres mailowy biuro@smakubooks.com

ponownie dostępny dla Klientów i Interesantów Firmy Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.Serdecznie Zapraszamy...


sadprok.smakubooks.com/news-and-events


W DNIACH

05.GRUDNIA.2013 R. DO 05.STYCZNIA.2013 R.

REMANENT FIRMY


- podsumowana finansowe (KPiR za lata 2010-2013, ZUS, pozostałe sprawy księgowo-podatkowo-finansowe)

- zebranie dokumentów firmowych / urzędowych / sądowych / prokuratorskich / etc. - ponowna weryfikacja od 1996 r. do 2013 r.

- uporządkowanie materiału na stronach i profilach firmowych - aktualizacje

- podsumowania, statystyki, raporty

- ostatnie rozliczenia finansowe i urzędowe z okresu 2009 - 2013 - dokumenty rozliczeniowe i urzędowe - zakończenie okresu pracy 2009 - 2013.

- porządkowanie dokumentów - podsumowania - publikacje raportów ostatnich (zasadnych do publikacji) - zamknięcie roku 2013 i podsumowania ostateczne lat 2009-2012.

- inne


Polecamy:

Produkty i Usługi.

Wszelkie najbliższe czynności urzędowe - dokumenty / informacje / etc. od dn. 04.listopada.2013 r.

Spokojnych Świąt...