Produits et ServicesSmaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Goût Livres © 2010, Dariusz SmakulskiNIP 525 225 99 29

REGON 142 625 649Liste des Services d'Affaires et des Offres

Contactez-nous


e-mail: biuro@smakubooks.com

site de l'entreprise: smakubooks.com
Offres et Services

de l'Entreprise
Les prix des services:


Disponible tous les services dans la liste des services PKD.

(services prix à convenir avec le client)

Services - achat


Liste des services et des offres mises à jour le 31 Octobre, de 2012.
58.11.Z

L'édition de livres.18.11.Z

Drukowanie gazet18.12.Z

Pozostałe drukowanie18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi18.20.Z

Reprodukcja zapisanych nośników informacji46.49.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnychi oprogramowania46.52.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego

oraz części do niego46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.62.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach47.63.Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach47.79.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzonaw wyspecjalizowanych sklepach47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzonana straganach i targowiskach47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży

wysyłkowej lub Internet47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

straganami i targowiskami55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego


55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów

kempingowych) i pola namiotowe55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców

zewnętrznych (katering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza58.13.Z

Wydawanie gazet58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza58.21.Z

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideoi programów telewizyjnych59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo

i programami telewizyjnymi59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideoi programów telewizyjnych59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami

informatycznymi62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii

informatycznych i komputerowych

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

(hosting) i podobna działalność63.12.Z

Działalność portali internetowych63.91.Z

Działalność agencji informacyjnych63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana66.22.Z

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych68.31.Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie69.10.Z

Działalność prawnicza69.20.Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej i zarządzania

72.19.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych72.20.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk

społecznych i humanistycznych73.11.Z

Działalność agencji reklamowych73.12.B

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

drukowanych73.12.C

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet)73.12.D

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowew pozostałych mediach73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej74.20.Z

Działalność fotograficzna74.30.Z

Działalność związana z tłumaczeniami74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

gdzie indziej niesklasyfikowana77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku

osobistego i domowego77.33.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając

komputery77.40.Z

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracyi pozyskiwaniem pracowników79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana80.10.Z

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów

bezpieczeństwa80.20.Z

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów

bezpieczeństwa80.30.Z

Działalność detektywistyczna81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem82.99.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowychi rekreacyjnych85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej85.59.A

Nauka języków obcych85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

niesklasyfikowane85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień

artystycznych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A

Działalność bibliotek

91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

atrakcji turystycznych

93.12.Z

Działalność klubów sportowych93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.11.Z

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych95.12.Z

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego95.21.Z

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego

użytku95.22.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz

sprzętu użytku domowego i ogrodniczego95.24.Z

Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego95.29.Z

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego96.03.Z

Pogrzeby i działalność pokrewna96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


DS.`.

NOV.2012.Zapraszamy…smakubooks.com
Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Goût Livres © 2010, Dariusz Smakulski

NIP 5252259929

REGON 142625649